Aesculap Chifa sp. z o.o.
 
Inicjatywa Praca w niepełnym wymiarze godzin ze względów rodzinnych polegała na opracowaniu i wdrożeniu programu łączenia życia zawodowego z rodzinnym, skierowanego do matek i ojców, a także pracowników sprawujących opiekę nad ciężko chorymi członkami rodziny. Program obejmował system telepracy, elastycznego czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze godzin wraz z dodatkami do wynagrodzenia za pracę. Czytaj więcej.
 
Bank BPH
 
Bank BPH od lat prowadzi swoją działalność w duchu promowania różnorodności – doceniania indywidualnego potencjału pracowników i wyrównywania szans.  W Banku BPH realizowane są liczne inicjatywy rozwojowe dla kobiet. Czytaj dalej.
 
Bristish Council
 
British Council buduje zaufanie pomiędzy Brytyjczykami i osobami z innych krajów. Praca w tej organizacji wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Dlatego też efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans zostały uznane przez British Council za bardzo istotny aspekt. Czytaj dalej.
 
Cognifide Polska
 
Inicjatywa Cognifide Job & Fun polegała na opracowaniu programu pracowniczego, obejmującego proces adaptacji i wdrożenia nowych pracowników, imprezy integracyjne dla pracowników  i ich rodzin, system komunikacji wewnętrznej oparty  o wewnętrzny intranet i komunikatory, utworzenie przestrzeni socjalnej wraz z miejscem do rekreacji, opiekę medyczną, dofinansowanie karnetów sportowych, bibliotekę techniczną, system szkoleń, a także jasno określoną ścieżkę rozwoju i nagradzania oraz elastyczny czas pracy. Czytaj więcej.
 
Deloitte
 
Sytuacja na rynku pracy wskazuje na nierówność szans pomiędzy kobietami a mężczyznami, czego odzwierciedleniem jest chociażby niski odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. W odpowiedzi na tę sytuację, firma Deloitte rozwija program Kobiety w biznesie, który jest częścią strategii Deloitte Inclusion and Diversity.  Czytaj dalej.
 
Glutenex
 
Firma jest zakładem pracy chronionej od 27 listopada 1995 r. Zatrudnia osoby z różnymi schorzeniami i upośledzeniami w tym również młodzież. Zakład stwarza w/w pracownikom warunki pracy i pomoc na jesień życia – czyli wypracowanie odpowiedniego okresu pracy celem nabycia prawa do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. Czytaj więcej.
 
Jumarpol
 
P.P. JUMARPOL Gliwice jako przedsiębiorstwo specjalistyczne jest zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników. W tym celu od kilku lat w firmie wdrażany jest program pn. Indywidualny rozwój pracownika. Program przewiduje wsparcie finansowe oraz ułatwienia w pracy, a ponadto ustala indywidualną ścieżkę rozwoju pracowniczego. W porozumieniu z pracownikiem ustala się bliski i daleki cel rozwojowy, realizując po poprzez edukację w szkolnictwie publicznym czy też metodą kursów zawodowych, pouczeniem stanowiskowym lub uczestnictwem w konferencjach, seminariach, itp. Czytaj więcej.
 
INEA S.A.
 
Wyróżniona inicjatywa w Plebiscycie „As Odpowiedzialnego Biznesu” (w kategorii średnie przedsiębiorstwo) ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym w grupie wiekowej 50+ poprzez cykl szkoleń komputerowych w zakresie podstaw obsługi komputera, korzystania z sieci internetowej, w tym m.in. obsługi poczty elektronicznej. Czytaj więcej.
 
Karta Różnorodności
 
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji "Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czytaj więcej.
 
Kompania Piwowarska S.A. 
 
Inicjatywa Kompania wolontariuszy i Platforma Wolontariatu polegała na opracowaniu nowatorskiego narzędzia spełniającego funkcję bazy dobrych praktyk, pomysłów i inicjatyw pracowników Kompanii Piwowarskiej w całej Polsce, ułatwiające wolontariuszom odszukanie inicjatyw ze swojej okolicy i włączenie się w ich realizację, a także stanowiące platformę kontaktu pomiędzy NGO a wolontariuszami.
Kapituła doceniła ideę wolontariatu kompetencyjnego, a także strategiczne podejście do organizacji pomocy w przedsiębiorstwie. Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa oddolna pracowników firmy, którzy brali udział w kształtowaniu narzędzia. Akcja jest prowadzona przez pracowników  i dla pracowników. Działania te przyczyniły się do integracji środowiska wolontariuszy, poszerzenia zakresu wolontariatu oraz usprawnienia i ułatwienia realizacji projektów, często prowadzonych równocześnie w kilku obszarach. Czytaj więcej.
 
Lodołamacze 2006-2013
 
Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Konkurs jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. Czytaj więcej.
 
Makropol Sp. z o.o.
 
Głównym nurtem aktywności MAKROPOL Sp. z o.o. są  usługi związane z ochroną mienia. Zdobywając wciąż nowe doświadczenia firma wypracowała własne procedury działań ochronnych i szkolenia pracowników.  Wykorzystując natomiast potencjał grupy po 50 roku życia spółka realizuje usług o charakterze portierskim. „Przedsiębiorca, zatrudniający osoby 50+ przeciwdziała wykluczeniu z aktywności społeczno - zawodowej wielkiej grupy społecznej. Preferencje dla młodych skazują starszych pracowników na poczucie odrzucenia, niepewności i obawy o własną przyszłość, a przecież mają oni często niemały kapitał doświadczeń i wiedzy, który można spożytkować” – mówi Maksymilian Bukowian Prezes MAKROPOL Sp. z o.o.  Prowadząc działania biznesowe przedstawiciele firmy zauważyli jednak problem związany z niechęcią przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych do zatrudniania osób w średnim wieku. Spółka rozpoczęła więc realizację inicjatywy „serwisportierski.pl”. Polega ona na promowaniu aktywizacji osób po 50-tym roku życia za pośrednictwem radia, czasopism lokalnych i branżowych, reklamy w Internecie oraz bilbordów w dużych miastach. Dodatkowo do firm oraz instytucji samorządowych wysłano oferty z informacjami o społecznej odpowiedzialności biznesu, w założenia której wpisują się działania spółki. Czytaj więcej.
 
Sodexo
 
W Polsce kobiety stanowią w Sodexo 60% osób zatrudnionych w Sodexo, z czego 47% to Menedżerki, a 50% Dyrektorki. 8 marca 2013 roku Sodexo obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet na całym świecie, aby podkreślić osiągnięcia kobiet w różnych dziedzinach życia. Sodexo jest przekonane, że dobre samopoczucie ludzi jest kluczowym źródłem wydajności i postępu zarówno firm, jak i osób prywatnych. Czytaj dalej.
 
Wiesman
 
Inicjatywa Model dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych jako pomoc naukowa dla szkół polegała na opracowaniu narzędzia dydaktycznego  z zakresu transportu i logistyki, dzięki któremu wyobraźnia przestrzenna oraz zrozumienie tematu  przy rozwiązywaniu zadań transportowych wśród uczniów i studentów wzrosło z 40% do 95%. Kapituła doceniła modelową współpracę biznesu z nauką, opierającą się o potrzeby zarówno przedsiębiorstwa, pracowników dydaktycznych i uczniów, angażując w proces powstawania wszystkie zainteresowane strony. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki dostarczeniu szkołom narzędzia kształtującego wśród uczniów kreatywne myślenie i pracę w zespole, przedsiębiorstwo wykształciło na własne potrzeby potencjalnych przyszłych pracowników. Model stał się stałym elementem oferty handlowej przedsiębiorstwa umożliwiając mu ekspansję na nowe rynki z branży edukacyjnej, a jednocześnie podniósł jego prestiż jako firmy mającej wpływ na kształtowanie się regionalnego rynku pracy. Czytaj więcej.
 
WroOpenUp
 
Celem kampanii WrOpenUp jest promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych. Do zaplanowanych akcji włączyli się przedstawiciele firm w ramach wolontariatu pracowniczego. Czytaj więcej.

 

 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę